Finanses (test)

Ar bērna uzturēšanos PPII „Liesmiņas“ saistītie izdevumi tiek sadalīti trijās daļās – izglītības maksa, ēdināšanas maksa un citi izdevumi.

Izglītības maksa

Ar Izglītības maksu tiek nosegti visi ar izglītības procesu un bērna uzturēšanos PPII „Liesmiņas“ saistītie izdevumi. Izglītības maksa tiek pārskatīta un no jauna noteikta ar PPII “Liesmiņas” dibinātāja lēmumu katram mācību pusgadam.

2023/2024 mācību gada pirmajā pusgadā (01.09.2023 – 31.12.2023) tā ir noteikta:

  • bērniem līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) 485,00 € mēnesī;
  • bērniem no 5 gadu vecuma 460,00 € mēnesī.

Izglītojamo deklarētās dzīvesvietas pašvaldība katra gada janvāra mēnesī lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu privātajām izglītības iestādēm. Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējums 2023. gadam ir:

  • bērniem līdz 4 gadu vecumam ieskaitot (ieskaitot) 345,00 € mēnesī;
  • bērniem no 5 gadu vecuma 320,00 € mēnesī.

Līdz ar to, vecākiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā, jāmaksā tikai starpība starp PPII “Liesmiņas” noteikto izglītības maksu un attiecīgās pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu.

Ar PPII „Liesmiņas“ Dibinātāja lēmumu konkrētām personām uz motivēta iesnieguma pamata var tikt piemēroti atvieglojumi vai atbrīvojumi attiecībā uz maksājumu apmēru un to veikšanas kārtību.

Ēdināšanas maksa

Ēdināšanas maksa 2023./2024. gada mācību gada pirmajam pusgadam tiek noteikta pēc aprēķina 4,50 dienā vienam bērnam, reizinot šo maksu ar PPII “Liesmiņas” apmeklēto dienu skaitu attiecīgajā mēnesī.

Ēdināšanas maksa var tikt pārskatīta ikreiz vienlaikus ar Izglītības maksu.

Citi izdevumi

Papildus minētajiem izdevumiem, vecākiem var rasties papildus izdevumi saistībā ar PPII „Liesmiņas“ rīkotajiem kopīgajiem pasākumiem (ekskursijas, mācību un ceļojumu braucieni).

Tāpat, ja PPII “Liesmiņas” telpās tiek piedāvātas mūsu sadarbības partneru vadītās interešu izglītības nodarbības (angļu valoda, robotika u.tml.), par šīm nodarbībām papildus izglītības maksai vecāki norēķinās personīgi un tieši ar interešu izglītības sniedzējiem.

Par šajā sadaļā minētajiem izdevumiem PPII „Liesmiņas“ informē vecākus pirms konkrētā pasākuma.

Ⓒ 2022, SIA “EX GRATIA”

Foto: appenaphoto.com