Tieši vecākiem un audzinātājiem ir vislielākā atbildība un personiskā piemēra ietekme, audzinot bērnus un nododot tiem kristīgās pamatvērtības. Īpaši nozīmīgs aspekts, lai mūsu bērnu vecāku izpratne par būtiskāko mūsdienu audzināšanā lielā mērā sakristu vai nekonfliktētu ar PPII „Liesmiņas“ audzināšanas pamatnostādnēm. Bērnu vecāki, parakstot līgumu par bērna uzņemšanu PPII „Liesmiņas“, apņemas respektēt PPII „Liesmiņas“ izvirzītos mērķus un metodes audzināšanas pamatnostādņu sasniegšanai, kā arī paši iesaistīties to aizsniegšanā un attīstīšanā. Šie pamatprincipi mūsu izpratnē ir sekojoši uzskaitīti zemāk.

Kāpēc kristīgā mācība?

Viens no audzināšanas galvenajiem mērķiem ir veicināt bērnos spēju brīvi un patstāvīgi domāt, attīstot morālo spriestspēju un sekmējot atbildīgu rīcību. Mūsu personiskā pieredze un pārliecība ir, ka tas vislabāk sasniedzams, izveidojot bērnos Bībeliskā (kristīgā) pasaules uzskata pamatus (skat. arī Mūsu vīzija). Tāpēc Bērni tiek virzīti izveidot dabīgu, ciešu, personisku un laimīgu savienību ar visu lietu Radītāju – Dievu. Tas ievirza bērnus arī morāli cēla, Jēzum Kristum līdzīga rakstura veidošanā, kā arī attīsta bērnos pašdisciplīnu, cieņu pret dzīvību, sevi un citiem, orientāciju uz ģimeni, laulību un paaudžu vienotību, mērķtiecīgu attieksmi pret dabu kā labklājības avotu u.c. audzināšanas uzdevumus. Skolotāja personiskais piemērs, dabas mācība, Bībele un kristīgā literatūra ir galvenie palīglīdzekļi šo mērķu aizsniegšanā. Mēs savā iestādē neveidojam bērna piesaisti kādai konkrētai reliģiskajai konfesijai, bet mācām kristīgās mācības pamatus, kādi tie ietverti Bībelē.

Veselīgs dzīvesveids

PPII „Liesmiņas“ izglītības programmā ir integrēta veselības mācība – bērnos tiek veidota pozitīva attieksme un sniegtas pamatzināšanas par sava ķermeņa fizioloģisko uzbūvi kā meitenēm un zēniem. Bērniem tiek atklāti mācīti veselīga dzīvesveida pamatprincipi, kas tiek realizēti arī PPII „Liesmiņas“ ikdienas dzīvē (veģetāra, sabalansēta augu valsts diēta, miegs, kustības un svaigs gaiss, tīrība kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļa, pietiekošs ūdens patēriņš, starp ēdienreizēm netiek pieļauta „našķošanās“, u.tml.).

Vienkāršība, pieticība, skaidrība

Bērna raksturam jāveidojas vienkāršos, tīros un tikumīgos apstākļos; bērns ir jāpasarga no tādiem ārējiem faktoriem, kuri veicina pašpaaugstināšanos vai izcelšanos citu vidū.

Izkopjamie tikumi

Čaklums, uzticamība, kārtīgums, drosme, savaldīgums, godīgums, punktualitāte, izpalīdzīgums, līdzcietība u.c. tikumi pēc būtības ir arī kristietības pamatvērtības. Vecākiem savā mājas dzīvē vēlams uzticēt bērniem kādus viņu vecumam atbilstošus pienākumus, atbalstot bērnus viņu „mazo“ pienākumu izpildē. Tādus cenšamies ieviest arī mūsu iestādē. PPII vecākie audzinātāji labprāt sniegs Jums kādus ierosinājumus, lai tādus pienākumus ieviestu arī Jūsu mājas dzīvē.

Pašdisciplīna un cieņa

Katrs bērns tiek vērtēts kā personība un indivīds, taču visatļautība un izdabāšana bērna vēlmēm netiek uzskatīta par normu. Tāpēc, vecāki un skolotāji ir tiesīgi pielietot noteiktību, lai vecāku vai skolotāju vārdi tiek respektēti un ņemti vērā, tiem paklausot.

Brīvā laika pavadīšana

Savā audzināšanā PPII „Liesmiņas“ iestājas par to, lai bērni tiktu rosināti pozitīvai un radošai sava brīvā laika izmantošanai. Tas atturēs no tādām aktivitātēm un brīvā laika pavadīšanas, kas varētu izjaukt bērnos garīgo un intelektuālo vērtību līdzsvaru, vai arī vājināt to rakstura veidošanos. Zemāk uzskaitīti galvenie riska faktori.

  • Masu informācijas līdzekļi. Daudzu bērnu garīgi-intelektuālā attīstība lielā mērā tiek traucēta no uzbudinājuma un kaitīgiem vilinājumiem, kuri izriet no masu informācijas līdzekļiem. Tāpēc vecāku pienākums ir īpaši kontrolēt no šī avota plūstošo informāciju un ietekmi uz bērnu (ietver kā TV, tā arī videofilmas, grāmatas u.tml.).
  • Datorspēles. Līdzīgi šodien ir vairums bērnu datorspēļu, kuras grauj bērna garīgi-intelektuālo attīstību. Tādas ir spēles ar okultu, amorālu un vardarbīgu elementu piejaukumu. Bērna normālas attīstības interesēs šādas spēles ir pilnīgi izslēdzamas un aizliegtas.
  • Mūzika. Tai ir milzīga ietekme uz cilvēku. Tai ir vara lielā mērā ietekmēt cilvēka domāšanas spējas, vēl vairāk – tā tieši ietekmē cilvēka zemapziņu. Tāpēc izšķiroša loma ir arī mūzikas izvēlei, kādu bērns klausās un dzird sev apkārt. Šo atziņu īpaši uzsver kristīgi orientēti profesionāļi – pedagogi, un tie atzīst mūzikas tiešu ietekmi uz cilvēka rakstura veidošanu.

Kaitīgi ieradumi

Vecāki atbalsta skolotājus arī centienos nostiprināt bērnos negatīvu un noraidošu attieksmi pret alkoholu, tabaku, un cita veida kairinātājiem. Personīgais piemērs arī šeit ir labākais skolotājs.

Audzināšanas zinātne

Mūsu pedagoģijas pamati balstās vispārīgajā pedagoģijā, kas tiek papildināti ar citu kristīgi – profesionālo (pedagoģisko) literatūru, piemēram, grāmata “Audzināšana”