Licences

  • 29.08.2008 licence Nr.8418 vispārējās izglītības programmas Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111 īstenošanai. Licences derīguma termiņš – 2018. gada 31. jūlijs
  • 23.07.2018 licences ID V-529 Vispārējās pirmsskolas izglītības programmas, kods 01011111 īstenošanai. Licences derīguma termiņš – 2028. gada 23. jūlijs

PPII „Liesmiņas“ darbības tiesiskais pamats ir “Izglītības likums”, “Vispārējās izglītības likums”, “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, citi normatīvie akti, kā arī izglītības iestādes un/vai dibinātāja apstiprinātie iekšējie dokumenti (Nolikumi, Pamatnostādnes, Noteikumi, Rīkojumi u.c.).

Tiesiskais pamats

PPII „Liesmiņas“ ir juridiskas personas – SIA „Ex Gratia“, reģ. nr. 50003984531, dibināta privāta pirmsskolas izglītības iestāde pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Tā dibināta 2008. gada 1. jūlijā, reģistrēta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistrā 21.07.2008. ar reģistrācijas Nr. 2001802704.